چرا اطلاعات رشد می یابد؟

بیشترین میزان دانش و مهارت قابل انباشت در سیستم عصبی انسانی به عنوان پایه ای از واحد محاسبه، قابل ساده‌سازی است. این واحد را نفربایت (Personbyte) می‌نامیم و آن را به ‌عنوان بیشینه...