شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها

شاخص پیچیدگی اقتصادی، بیانگر میزان و تنوع سبد صادراتی یک کشور است. بررسی ها نشان داده است کشورهایی که علاوه بر داشتن تنوع محصولات دارای محصولات پیچیده تولیدی نیز می باشند، معمولا از...