برچسب: پیچیدگی اقتصادی و رشد اقتصادی

0

دانش به کار رفته در تولید یک کالا چگونه است؟

همچون کشورها، کالاها نیز در اکتساب میزان دانش مولد با هم متفاوت اند. میزان دانش مورد نیاز جهت تولید یک محصول می تواند از محصولی تا محصولی دیگر کاملاً متفاوت باشد. بیشتر کالاهای...