برچسب: نقش دولت در پیچیدگی اقتصادی

0

دیدگاه پیچیدگی اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد

اقتصاد یک کشور را به مثابه جنگلی در نظر بگیرید، صنایع آنرا هم بعنوان درختان جنگل قلمداد کنید که میمونهای این جنگل هم بنگاه های درون آن اقتصاد را تشکیل می دهند و...

0

پیچیدگی اقتصادی کشور ایران

روش‌های متفاوتی برای توصیف رشد و توسعه اقتصادها وجود دارد‌‌. یکی از این روش‌ها، پیروی کردن از کتاب‌های سنتی در حوزه اقتصاد کلان و بازطراحی اقتصاد به عوامل تولید از قبیل سرمایه فیزیکی،...