برچسب: نقشه فضای محصول

0

شکل نقشۀ فضای محصولی که ما در آن زندگی می­کنیم به چه صورت است؟

آیا شبیه به جهانی است که در آن جنگل­ها از هم فاصله دارند یا درهم تنیده­ اند. شکل زیر نشان­ دهنده ترسیمی از فضای محصول ساخته ­شده با استفاده از داده­ های تجارت...

0

دیدگاه پیچیدگی اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد

اقتصاد یک کشور را به مثابه جنگلی در نظر بگیرید، صنایع آنرا هم بعنوان درختان جنگل قلمداد کنید که میمونهای این جنگل هم بنگاه های درون آن اقتصاد را تشکیل می دهند و...