برچسب: مقاله پیچیدگی اقتصادی

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications 0

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications مقاله Brenda Cheah Wenn Jinn and Mohd Shazwan Shuhaimen سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله: Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications مقالات پیچیدگی اقتصادی

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries 0

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries پژوهش سالیما بک بلوتوف سال ۲۰۱۶ دانلود: The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries مقالات پیچیدگی اقتصادی

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality 0

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality پژوهش Panagiotis Kapartzanis سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله: Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality مقالات پیچیدگی اقتصادی

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 0

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم مقاله پَژم و سلیمی فر سال ۱۳۹۴ دانلود مقاله: بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲...

Product space, unrelated diversification, and economic development 0

Product space, unrelated diversification, and economic development

Product space, unrelated diversification, and economic development پژوهش جونچن لی سال ۲۰۱۶ دانلود مقاله: Product space, unrelated diversification, and economic development مقالات پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه 0

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقاله آقاجانی و همکاران سال ۱۳۹۷ دانلود مقاله: پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقالات پیچیدگی...

Review of Competitiveness Frameworks 0

Review of Competitiveness Frameworks

Review of Competitiveness Frameworks مقاله  Christian Ketels سال ۲۰۱۶ دانلود مقاله Review of Competitiveness Frameworks مقالات پیچیدگی اقتصادی  

Towards increased complexity in Russian regions: networks, diversification and growth 0

Towards increased complexity in Russian regions: networks, diversification and growth

Towards increased complexity in Russian regions: networks, diversification and growth مقاله Ivan Lyubimov, Margarita Gvozdeva and Maria Lysyuk سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله Ivan Lyubimov, Margarita Gvozdeva and Maria Lysyuk مقالات پیچیدگی اقتصادی

ECONOMIC COMPLEXITY AND THE GREEN	ECONOMY 0

ECONOMIC COMPLEXITY AND THE GREEN ECONOMY

ECONOMIC COMPLEXITY AND THE GREEN ECONOMY مقاله Penny Mealy & Alexander Teytelboym سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله: economic complexity and green gdp مقالات پیچیدگی اقتصادی

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality 0

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality مقاله: هارتمن-هیدالگو و همکاران سال ۲۰۱۷ دانلود مقاله: Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality مقالات پیچیدگی اقتصادی