برچسب: مقاله پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی 0

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications این مقاله به عنوان مبانی مفاهیم کلیدی پیچیدگی اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکامل پیچیدگی اقتصادی کشور مالزی را در منطقه نشان...

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer 0

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries این مقاله به بررسی تأثیر ادغام اقتصادی بر رفاه اقتصادی یک کشور کمتر توسعه یافته کشور با پیوستن به اتحادیه اقتصادی می...

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی 0

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality این مقاله نشان می دهد که هیچ رابطه علی بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی وجود ندارد. دانلود فایل مقاله  

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 0

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم مقاله پَژم و سلیمی فر سال ۱۳۹۴ دانلود مقاله: بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲...

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی 0

فضای محصول، تنوع نامرتبط و توسعه اقتصادی

Product space, unrelated diversification, and economic development   دانلود فایل مقاله  

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه 0

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه

پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقاله آقاجانی و همکاران سال ۱۳۹۷ دانلود مقاله: پیچیدگی اقتصادی، رویکردی نوین برای سنجش تجاری سازی تولیدات علمی و فناورانه مقالات پیچیدگی...

نقد و بررسی چارچوب های رقابت پذیری 0

نقد و بررسی چارچوب های رقابت پذیری

Review of Competitiveness Frameworks   دانلود فایل مقاله    

به سمت افزایش پیچیدگی در مناطق روسیه: شبکه ها، تنوع و رشد 0

به سمت افزایش پیچیدگی در مناطق روسیه: شبکه ها، تنوع و رشد

Towards increased complexity in Russian regions: networks, diversification and growth مقاله Ivan Lyubimov, Margarita Gvozdeva and Maria Lysyuk سال ۲۰۱۸ Towards increased complexity in Russian regions: networks, diversification and growth این مقاله نشان میدهد...

پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سبز 0

پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سبز

ECONOMIC COMPLEXITY AND THE GREEN ECONOMY این مقاله به بررسی قابلیت های تولیدی کشورها متناسب با اقتصاد سبز می پردازد. دانلود فایل مقاله  

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی 0

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره،  نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی پیش بینی کننده منفی و قابل توجهی از نابرابری درآمد است....