برچسب: مقالات پیچیدگی اقتصادی

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی 0

پیچیدگی و رشد: مفاهیم سیاستی و موقعیت کشور مالزی

Complexity and Growth: Malaysia’s Position and Policy Implications این مقاله به عنوان مبانی مفاهیم کلیدی پیچیدگی اقتصادی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. همچنین تکامل پیچیدگی اقتصادی کشور مالزی را در منطقه نشان...

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer 0

تأثیر ادغام اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی کشورهای Latecomer

The Effect of Economic Integration on Economic Complexity of Latecomer Countries این مقاله به بررسی تأثیر ادغام اقتصادی بر رفاه اقتصادی یک کشور کمتر توسعه یافته کشور با پیوستن به اتحادیه اقتصادی می...

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی 0

جداسازی رابطه علّی پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی

Unlinking Causally Economic Complexity and Income Inequality این مقاله نشان می دهد که هیچ رابطه علی بین پیچیدگی اقتصادی و نابرابری درآمدی وجود ندارد. دانلود فایل مقاله  

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم 0

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم

بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲ کشور برتر در تولید علم مقاله پَژم و سلیمی فر سال ۱۳۹۴ دانلود مقاله: بررسی تاثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر رشد اقتصادی در ۴۲...

پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سبز 0

پیچیدگی اقتصادی و اقتصاد سبز

ECONOMIC COMPLEXITY AND THE GREEN ECONOMY این مقاله به بررسی قابلیت های تولیدی کشورها متناسب با اقتصاد سبز می پردازد. دانلود فایل مقاله  

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی 0

پیوند پیچیدگی اقتصادی، نهادها و نابرابری درآمدی

Linking Economic Complexity, Institutions, and Income Inequality این مقاله با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره،  نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی پیش بینی کننده منفی و قابل توجهی از نابرابری درآمد است....

The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China 0

The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China

The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey Stands in Comparison to OECD plus China مقاله: کوشکان و همکاران (ترکیه) سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله: The Economic Complexity Approach to Development Policy: Where Turkey...

On Economic Complexity and the Fitness of Nations 0

On Economic Complexity and the Fitness of Nations

On Economic Complexity and the Fitness of Nations مقاله: موریسون و همکاران سال ۲۰۱۷ دانلود مقاله: On Economic Complexity and the Fitness of Nations مقالات پیچیدگی اقتصادی

Economic complexity unfolded: Interpretable model for the productive structure of economies 0

Economic complexity unfolded: Interpretable model for the productive structure of economies

Economic complexity unfolded: Interpretable model for the productive structure of economies مقاله: اوتکوفسکی و همکاران سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله:Economic complexity unfolded: Interpretable model for the productive structure of economies مقالات پیچیدگی اقتصادی  

Economic Complexity and Human Development: DEA performance measurement in Asia and Latin America 0

Economic Complexity and Human Development: DEA performance measurement in Asia and Latin America

Economic Complexity and Human Development: DEA performance measurement in Asia and Latin America مقاله: فراز و همکاران سال ۲۰۱۸ دانلود مقاله: Economic Complexity and Human Development: DEA performance measurement in Asia and Latin America...