برچسب: محصولات پیچیده

0

شکل نقشۀ فضای محصولی که ما در آن زندگی می­کنیم به چه صورت است؟

آیا شبیه به جهانی است که در آن جنگل­ها از هم فاصله دارند یا درهم تنیده­ اند. شکل زیر نشان­ دهنده ترسیمی از فضای محصول ساخته ­شده با استفاده از داده­ های تجارت...

0

پیچیدگی اقتصادی کشور ایران

روش‌های متفاوتی برای توصیف رشد و توسعه اقتصادها وجود دارد‌‌. یکی از این روش‌ها، پیروی کردن از کتاب‌های سنتی در حوزه اقتصاد کلان و بازطراحی اقتصاد به عوامل تولید از قبیل سرمایه فیزیکی،...