?مشکل مرغ و تخم مرغ در رویکرد پیچیدگی اقتصادی

?توسعه حجم دانش مولد موجود در یک کشور مستلزم بسط سری قابلیت هایی است که آن کشور قادر به انجامشان است. در عین حال، این پروسه نیازمند قابلیت های خاصی است. اگر دانش...