برچسب: سزار هیدالگو

The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year period 0

The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year period

The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year period مقاله: سزار هیدالگو سال: ۲۰۰۹ دانلود مقاله: The Dynamics of Economic Complexity and the Product Space over a 42 year...

why information grows 0

why information grows

چرا اطلاعات رشد می یابد؟ کتاب: سزار هیدالگو سال: ۲۰۱۵ دانلود کتاب:چرا اطلاعات رشد می یابد؟

0

معرفی کتاب “چرا اطلاعات رشد می یابد؟”

جهان هستی از انرژی، ماده و اطلاعات ساخته شده است، اما ((اطلاعات)) آن چیزی است که جهان را جذاب می کند. جهان هستی، بدون اطلاعات تبدیل به سوپی با ظاهری نامناسب خواهد شد...