پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی

&#۱۲۸۱۷۱;پیچیدگی اقتصادی دانش نهفته در تولید یک محصول را نشان می دهد که می توان به عنوان معیاری برای سرمایه انسانی یک اقتصاد از آن استفاده کرد. ☀&#۶۵۰۳۹;معمولا سرمایه های انسانی را با...