برچسب: رویکرد پیچیدگی اقتصادی

0

🔁مشکل مرغ و تخم مرغ در رویکرد پیچیدگی اقتصادی

&#۱۲۸۲۲۷;توسعه حجم دانش مولد موجود در یک کشور مستلزم بسط سری قابلیت هایی است که آن کشور قادر به انجامشان است. در عین حال، این پروسه نیازمند قابلیت های خاصی است. اگر دانش...

0

ارزیابی اقتصاد کشورها و پیچیدگی اقتصادی

ارزیابی اقتصاد کشورها و روابط آنها با محصولات در بازار جهانی یک مشکل اساسی در اقتصاد است، که با پیامدهای گسترده ای در درک نظری ما از تجارت بین المللی و نیز کاربرد...