همایش اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی

گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه الزهرا برگزار می کند: محورهای همایش و سخنرانان: نظام دانایی و و پیچیدگی اقتصادی (دکتر فرشاد مومنی) اقتصاد...