برچسب: توسعه اقتصادی

0

تنوع اقتصادی و پیچیدگی اقتصادی در کشورهای عربی صادرکننده نفت

توصیه هایی برای کشورهای عربی صادرکننده نفت «صندوق بین المللی پول» کشورهای صادر کننده نفت عربی با چالش های سه گانه مواجه هستند: ایجاد شغل، نوسانات کلان اقتصادی از قیمت نفت و کاهش...

Product space, unrelated diversification, and economic development 0

Product space, unrelated diversification, and economic development

Product space, unrelated diversification, and economic development پژوهش جونچن لی سال ۲۰۱۶ دانلود مقاله: Product space, unrelated diversification, and economic development مقالات پیچیدگی اقتصادی