شاخص پیچیدگی اقتصادی چگونه کار می کند؟

شاخص پیچیدگی اقتصادی بر اساس تعداد و پیچیدگی محصولاتی است که یک کشور در مزیت نسبی صادر می­کند. ? به­ طور تجربی، کشورهایی که در این شاخص رتبه بهتری را کسب می­کنند، با...