برچسب: اقتصاد داده محور

0

دیدگاه پیچیدگی اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد

اقتصاد یک کشور را به مثابه جنگلی در نظر بگیرید، صنایع آنرا هم بعنوان درختان جنگل قلمداد کنید که میمونهای این جنگل هم بنگاه های درون آن اقتصاد را تشکیل می دهند و...

0

چگونه می توان از آنچه که یک کشور “می سازد”، به آنچه که آن کشور “می داند” پی برد؟

 نخست، افراد و سازمانهای کشورهایی که تنوع دانش بیشتری دارند از توانایی تولید محصولات متنوع بیشتری نیز برخوردار خواهند بود. به بیان دیگر، مقدار دانش تجمیع شده ای که یک کشور دارد، در...