وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی فرامنطقه ای: برنامه ای با داده های اسپانیا

Measuring subnational economic complexity: An application with Spanish data   این مقاله با ایجاد یک روش برای تخمین پیچیدگی اقتصادی در سطح فرامنطقه ای، تلاش می کند تا مشکل ناهمگونی بین مناطق و...

0

پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی: مقایسه مدل های سنتی و SBM تحلیل پوششی داده ها

ECONOMIC COMPLEXITY AND HUMAN DEVELOPMENT: COMPARING TRADITIONAL AND SLACK BASED DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS این مقاله به مقایسه روش های سنتی و SBM-DEA برای اندازه گیری کارایی کشورها در تبدیل پیچیدگی اقتصادی به...

0

پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی و نابرابری درآمدی: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری

Economic Complexity, Human Capital and Income Inequality: A Cross-Country Analysis این مقاله رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، اندازه گیری ساختارهای اقتصادی و نابرابری درآمد را بررسی می کند. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۵۱

0

Economic complexity unfolded :Interpretable model for the productive structure of economies

این مقاله به معرفی چارچوبی می پردازد که با استفاده از تکنیک های پارامتریک بیزین، به استخراج خصوصیات مسلط پشت مزیت نسبی محصولات صادر شده می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۸۰

0

Measuring economic complexity of countries and products:which metrics to use؟

این مقاله با استفاده از داده های تجاری بین المللی و مقیاس ارزیابی رتبه بندی اخیر، به مقایسه کمی قابلیت دو شاخص fitness-Complexity و Reflection برای رتبه بندی محصولات و کشورها با توجه...

0

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion?

برای محصولات موجود، داشتن یک همسایه با مزیت نسبی در آن محصولات، با رشد صادراتی بیشتر از ۱/۵درصد در سال برای آن کشور همراه است. دانلود فایل مقاله بازدید: ۴۸

0

A Network Analysis of Countries’ Export Flows: Firm Grounds for the Building Blocks of the Economy

این مقاله با استفاده از شبکه به رتبه بندی کشورها و محصولات ارائه شده شان در بازار جهانی می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۸۶

0

Multi-criteria Analysis of Economic Complexity Transition in Emerging Economies: The Case of Paraguay

این مقاله با استفاده از نظریه پیچیدگی اقتصادی به این سؤال پاسخ می دهد که کدام بخش های تولیدی باید به منظور توسعه اقتصادی در پاراگوئه توسعه داده شوند. دانلود فایل مقاله بازدید:...

0

COMPLEXITY AND EMPIRICAL ECONOMICS

این مقاله به بررسی وضعیت متقابل بین تلاش های اخیر برای معرفی روش های سیستم های پیچیده در اقتصاد و درک پدیده های تجربی می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۹۷

0

The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development

این مقاله به معرفی رصدخانه پیچیدگی اقتصادی می پردازد که ابزاری است برای کمک به درک کاربران برای ارزیابی ساختارهای تولیدی کشورها و شرکای تجاری. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۴۵