وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

بررسی پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک اثر سیستم نوآوری جامع

Examining economic complexity as a holistic innovation system effect این مقاله بررسی می کند که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی با کارایی که منجر به رشد تولید یک کشور می شود ارتباط دارد و...

0

کشف رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و فعالیت های اقتصادی نوظهور

EXPLORING THE LINK BETWEEN ECONOMIC COMPLEXITY AND EMERGENT ECONOMIC ACTIVITIES این مقاله به تجزیه و تحلیل ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه میپردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۹۵

0

پیچیدگی اقتصادی و حق بیمه ریسک

Economic complexity and sovereign risk premia این مقاله به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر حق بیمه ریسک می پردازد. نتایج نشان می دهد، که پس از کنترل متغیرهای مربوط به اقتصاد کلان، عوامل...

0

آیا بهره وری علمی می تواند بر پیچیدگی اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد؟

Can scientific productivity impact the economic complexity of countries؟ این مقاله با هدف تعیین رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و تولید دانش می پردازد. ضمن شناسایی اینکه کدام حوزه دانش به بهترین وجه دارای...

0

آیا خارجی بودن دانش منجر به رشد پیچیدگی اقتصادی می شود؟ شواهد تجربی از کلمبیا

Do knowledge externalities lead to growth in economic complexity? Empirical evidence from Colombia   این مطالعه تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا سرریز دانش منجر به رشد پیچیدگی اقتصادی...

0

تلافی ساختارگرایانه: پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک بعد مهم برای ارزیابی رشد و توسعه

The structuralist revenge: economic complexity as an important dimension to evaluate growth and development   این مقاله نشان می دهد که صادرات و پیچیدگی اقتصادی کشورها برای توضیح همگرایی و واگرایی بین کشورها،...

0

اندازه گیری پیچیدگی اقتصادی فرامنطقه ای: برنامه ای با داده های اسپانیا

Measuring subnational economic complexity: An application with Spanish data   این مقاله با ایجاد یک روش برای تخمین پیچیدگی اقتصادی در سطح فرامنطقه ای، تلاش می کند تا مشکل ناهمگونی بین مناطق و...

0

پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی: مقایسه مدل های سنتی و SBM تحلیل پوششی داده ها

ECONOMIC COMPLEXITY AND HUMAN DEVELOPMENT: COMPARING TRADITIONAL AND SLACK BASED DATA ENVELOPMENT ANALYSIS MODELS این مقاله به مقایسه روش های سنتی و SBM-DEA برای اندازه گیری کارایی کشورها در تبدیل پیچیدگی اقتصادی به...

0

پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی و نابرابری درآمدی: یک تجزیه و تحلیل بین کشوری

Economic Complexity, Human Capital and Income Inequality: A Cross-Country Analysis این مقاله رابطه بین پیچیدگی اقتصادی، اندازه گیری ساختارهای اقتصادی و نابرابری درآمد را بررسی می کند. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۹۱

0

پیچیدگی اقتصادی آشکار: مدل تفسیری برای ساختار مولد اقتصادها

Economic complexity unfolded :Interpretable model for the productive structure of economies   این مقاله به معرفی چارچوبی می پردازد که با استفاده از تکنیک های پارامتریک بیزین، به استخراج خصوصیات مسلط پشت مزیت...