وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

Multi-criteria Analysis of Economic Complexity Transition in Emerging Economies: The Case of Paraguay

این مقاله با استفاده از نظریه پیچیدگی اقتصادی به این سؤال پاسخ می دهد که کدام بخش های تولیدی باید به منظور توسعه اقتصادی در پاراگوئه توسعه داده شوند. دانلود فایل مقاله بازدید:...

0

COMPLEXITY AND EMPIRICAL ECONOMICS

این مقاله به بررسی وضعیت متقابل بین تلاش های اخیر برای معرفی روش های سیستم های پیچیده در اقتصاد و درک پدیده های تجربی می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۵۹

0

The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development

این مقاله به معرفی رصدخانه پیچیدگی اقتصادی می پردازد که ابزاری است برای کمک به درک کاربران برای ارزیابی ساختارهای تولیدی کشورها و شرکای تجاری. دانلود فایل مقاله بازدید: ۶۸

0

Economic complexity:Conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness

این مقاله یک روش جدید را برای تعریف معیار پیچیدگی و رفع مشکلات و محدودیت های موجود در آن ارائه می کند. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۱۶

0

Multi-criteria Analysis of Economic Complexity Transition in Emerging Economies: The Case of Paraguay

این مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که کدام بخش های تولیدی به منظور توسعه اقتصادی در پاراگوئه از طریق گذار به یک اقتصاد پیچیده تر، ترویج شوند؟ دانلود فایل مقاله بازدید:...

0

?Can scientific productivity impact the economic complexity of countries

این مقاله به بررسی رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و تولید علمی می پردازد و مشخص می کند که کدام مناطق دانش برای این رابطه بهترین است. همچنین نشان میدهد که بهره وری علمی...

0

Economic complexity and jobs: an empirical analysis

این مقاله تأثیرات پیچیدگی اقتصادی در بازار کار را مورد بررسی قرار میدهد و نشان میدهد که پیچیدگی اقتصادی نه تنها منجر به کاهش اشتغال نمی گردد بلکه حرکت به سمت سطوح بالاتر...

0

مقاله پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فناورانه

مقاله پیچیدگی اقتصادی و وابستگی فناورانه به بسط و بکارگیری روش پیچیدگی اقتصادی در قالب شهرها می باشد که به محاسبه قابلیت های مولد موجود در یک منطقه می پردازد. نتایج این مقاله...

0

Economic complexity, human capital and economic growth: empirical research based on cross-country panel data

مقاله پیچیدگی اقتصادی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی به تاثیر متغیرهای پیچیدگی اقتصادی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورها می پردازد. به نحوی که میزان اثر آنها را وابسته به سطح پیچیدگی...