دسته: Economic Complexity

0

پیچیدگی اقتصادی بخش ها در ژاپن

Economic complexity of prefectures in Japan این مقاله، پیچیدگی بخش صنعت بخش ها در ژاپن را بر اساس اطلاعات اولیه بیش از یک میلیون بنگاه، مورد مطالعه قرار می دهد. دانلود فایل مقاله

0

پیچیدگی اقتصادی و اثرات واسطه گر نابرابری درآمد: دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه

Economic Complexity and the Mediating Effects of Income Inequality: Reaching Sustainable Development in Developing Countries این مقاله با هدف بررسی رابطه بین ECI و HDI و اثرات واسطه گر نابرابری درآمد در بین...

0

پیچیدگی اقتصادی و واسطه های نابرابری درآمدی: دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه

Economic Complexity and the Mediating Effects of Income Inequality: Reaching Sustainable Development in Developing Countries این مقاله با هدف بررسی رابطه بین ECI و HDI و واسطه های نابرابری درآمدی در بین کشورهای...

0

پیچیدگی اقتصادی و جهانی سازی خدمات

Economic Complexity and the Globalization of Services این مقاله با لحاظ نقش جهانی سازی خدمات، تصویری کامل تر از پیچیدگی اقتصادی ملل را ارائه می دهد. دانلود فایل مقاله

0

پیچیدگی اقتصادی و باروری: بینشی از یک کشور با باروری پایین

Economic Complexity and Fertility: Insights from a Low Fertility Country این مقاله به بررسی  رابطه بین یک شاخص جدید از زمینه های اقتصادی، پیچیدگی اقتصادی و تغییر باروری در استان های ایتالیا برای...

0

بررسی ارتباط بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و سیاست پولی نرخ های وام دادن در کشورهای منتخب صحرای آفریقا

این مقاله بررسی می کند که آیا ارتباطی بین شاخص پیچیدگی اقتصادی و نرخ وام دهی به سیاست پولی در کشورهای منتخب صحرای آفریقا وجود دارد یا خیر؟   Investigating the Link between...

0

آیا کیفیت نهادی، پیچیدگی اقتصادی را تقویت می کند؟

Does institutional quality foster economic complexity? این مقاله، به این مسئله می پردازد که آیا کیفیت نهادها که به وسیله شاخص آزادی اقتصادی جهانی اندازه گیری شده اند، منجر به شکل گیری تفاوت...

0

پیچیدگی اقتصادی ، شبکه فضای محصول و رقابت جهانی کبک

Economic complexity, product space network and Quebec’s global competitiveness این مطالعه اکتشافی نشان می دهد که چگونه پیچیدگی اقتصادی تولید محلی و اتصال جهانی، به رقابت و توسعه پایدار یک منطقه فرعی کمک...

0

از تنوع تا پیچیدگی اقتصادی: شواهد تجربی از مناطق ایتالیا

From variety to economic complexity: empirical evidence from Italian regions این مقاله با استفاده از یک رویکرد جغرافیایی تکاملی اقتصادی، به بررسی این مسئله می پردزاد که آیا سطح تنوع صنعت در یک...

0

از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پیچیدگی اقتصادی: یک تجزیه و تحلیل پانل علیت گرنجری

From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis   این مقاله به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا میزان جذب و انباشت سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد سطح...