وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی”

اولین دوره کنفرانس ملی “علم، فناوری و پیچیدگی اقتصادی” با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشگاه الزهراء در تاریخ ۹۹/۰۱/۲۷ برگزار می گردد. از علاقه مندان به حوزه پیچیدگی اقتصادی دعوت...

0

از تنوع تا پیچیدگی اقتصادی: شواهد تجربی از مناطق ایتالیا

From variety to economic complexity: empirical evidence from Italian regions این مقاله با استفاده از یک رویکرد جغرافیایی تکاملی اقتصادی، به بررسی این مسئله می پردزاد که آیا سطح تنوع صنعت در یک...

0

از سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا پیچیدگی اقتصادی: یک تجزیه و تحلیل پانل علیت گرنجری

From FDI to economic complexity: a panel Granger causality analysis   این مقاله به ارزیابی این موضوع می پردازد که آیا میزان جذب و انباشت سرانه سرمایه گذاری مستقیم خارجی باعث ایجاد سطح...

0

شاخص پیچیدگی اقتصادی و شوک های اقتصادی: کشورهای توسعه یافته در مقابل کشورهای در حال توسعه

The Economic Complexity Index (ECI) and economic shocks:  Developed vs developing countries این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های پانل برای کشورها نشان میدهد که کشورهایی که دارای پیچیدگی بالاتری هستند، نوسانات خروجی را کاهش داده اند. دانلود فایل مقاله...

0

احاطه جرایم خشونت آمیز از طریق پیچیدگی اقتصادی و نهادها

Siege of Violent Crimes through Economic Complexity and Institutions این مطالعه نشان می دهد که پیچیدگی اقتصادی رابطه منفی معنی داری با جرائم خشونت آمیز دارد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۴۱

0

تنوع، پیچیدگی و توسعه اقتصادی

Variety, Complexity and Economic Development با توجه به اینکه اقتصادها محصولات کمتر پیچیده را با پیشرفت محصولاتشان رها می کنند، این مقاله نشان می دهد که تنوع در ابتدا افزایش می یابد و...

0

بررسی پیچیدگی اقتصادی به عنوان یک اثر سیستم نوآوری جامع

Examining economic complexity as a holistic innovation system effect این مقاله بررسی می کند که آیا افزایش پیچیدگی اقتصادی با کارایی که منجر به رشد تولید یک کشور می شود ارتباط دارد و...

0

کشف رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و فعالیت های اقتصادی نوظهور

EXPLORING THE LINK BETWEEN ECONOMIC COMPLEXITY AND EMERGENT ECONOMIC ACTIVITIES این مقاله به تجزیه و تحلیل ارتباط بین پیچیدگی اقتصادی و توسعه اقتصادی منطقه میپردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۰۹

0

پیچیدگی اقتصادی و حق بیمه ریسک

Economic complexity and sovereign risk premia این مقاله به بررسی تأثیر پیچیدگی اقتصادی بر حق بیمه ریسک می پردازد. نتایج نشان می دهد، که پس از کنترل متغیرهای مربوط به اقتصاد کلان، عوامل...

0

آیا بهره وری علمی می تواند بر پیچیدگی اقتصادی کشورها تأثیر بگذارد؟

Can scientific productivity impact the economic complexity of countries؟ این مقاله با هدف تعیین رابطه بین پیچیدگی اقتصادی و تولید دانش می پردازد. ضمن شناسایی اینکه کدام حوزه دانش به بهترین وجه دارای...