وب سایت پیچیدگی اقتصادی دکتر بهروز شاهمرادی

0

Economic complexity unfolded :Interpretable model for the productive structure of economies

این مقاله به معرفی چارچوبی می پردازد که با استفاده از تکنیک های پارامتریک بیزین، به استخراج خصوصیات مسلط پشت مزیت نسبی محصولات صادر شده می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۲۲

0

Measuring economic complexity of countries and products:which metrics to use؟

این مقاله با استفاده از داده های تجاری بین المللی و مقیاس ارزیابی رتبه بندی اخیر، به مقایسه کمی قابلیت دو شاخص fitness-Complexity و Reflection برای رتبه بندی محصولات و کشورها با توجه...

0

Neighbors and the Evolution of the Comparative Advantage of Nations: Evidence of International Knowledge Diffusion?

برای محصولات موجود، داشتن یک همسایه با مزیت نسبی در آن محصولات، با رشد صادراتی بیشتر از ۱/۵درصد در سال برای آن کشور همراه است. دانلود فایل مقاله بازدید: ۱۵

0

A Network Analysis of Countries’ Export Flows: Firm Grounds for the Building Blocks of the Economy

این مقاله با استفاده از شبکه به رتبه بندی کشورها و محصولات ارائه شده شان در بازار جهانی می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۴۱

0

Multi-criteria Analysis of Economic Complexity Transition in Emerging Economies: The Case of Paraguay

این مقاله با استفاده از نظریه پیچیدگی اقتصادی به این سؤال پاسخ می دهد که کدام بخش های تولیدی باید به منظور توسعه اقتصادی در پاراگوئه توسعه داده شوند. دانلود فایل مقاله بازدید:...

0

COMPLEXITY AND EMPIRICAL ECONOMICS

این مقاله به بررسی وضعیت متقابل بین تلاش های اخیر برای معرفی روش های سیستم های پیچیده در اقتصاد و درک پدیده های تجربی می پردازد. دانلود فایل مقاله بازدید: ۴۴

0

The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development

این مقاله به معرفی رصدخانه پیچیدگی اقتصادی می پردازد که ابزاری است برای کمک به درک کاربران برای ارزیابی ساختارهای تولیدی کشورها و شرکای تجاری. دانلود فایل مقاله بازدید: ۴۸

0

Economic complexity:Conceptual grounding of a new metrics for global competitiveness

این مقاله یک روش جدید را برای تعریف معیار پیچیدگی و رفع مشکلات و محدودیت های موجود در آن ارائه می کند. دانلود فایل مقاله بازدید: ۵۹

0

Multi-criteria Analysis of Economic Complexity Transition in Emerging Economies: The Case of Paraguay

این مقاله به این پرسش پاسخ می دهد که کدام بخش های تولیدی به منظور توسعه اقتصادی در پاراگوئه از طریق گذار به یک اقتصاد پیچیده تر، ترویج شوند؟ دانلود فایل مقاله بازدید:...